BALONY NAPEŁNIONE HELEM

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Zamów dziś, odbierz już jutro lub w inny, wybrany dzień naszej pracy


Znajdź nas na
Facebook

Regulamin

Partywlo.pl to nie jest typowy Sklep internetowy. Partywlo.pl to uproszczenie formy komunikacji między Klientem a Sprzedawcą, który usprawnia proces zamówienia, oszczędza czas Klienta oraz daje mu możliwość wybrania dnia i godziny odbioru zamówienia. Dokonując zakupów poprzez stronę PartyWlo.pl, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i w pełni akceptuje jego treść. Jeżeli Klient nie akceptuje regulaminu proszony jest o kontakt telefoniczny, wiadomość email lub osobisty.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Partywlo.pl prowadzony jest przez F.H.U. RAF-GAZ ANTCZAK RAFAŁ i wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres miejsca wykonywania działalności: ul. Polna 3, 87-800 Włocławek.

NIP 7742675406, REGON 380395975

adres poczty elektronicznej: sklep@partywlo.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu daty i godziny odbioru zamówienia.

1.3.4. KLIENT –
(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
(2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma oraz ewentualna związana z nią usługa – napełniania balonów helem, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.7. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.partywlo.pl.

1.3.8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –F.H.U. RAF-GAZ ANTCZAK RAFAŁ i wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres miejsca wykonywania działalności: ul. Polna 3, 87-800 Włocławek.

NIP 7742675406, REGON 380395975

adres poczty elektronicznej: sklep@partywlo.pl.

1.3.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Zamówienia.

2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –
(1) wypełnieniu Formularza Zamówienia
(2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zrealizuj zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy,  numeru NIP oraz adresu.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.3. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego. Usługobiorca może składać na przykład:

2.3.2. pisemnie na adres: ul. Polna 3, 87-800 Włocławek;

2.3.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@partywlo.pl;

2.3.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
(2) żądania Usługobiorcy; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.3.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym .

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu: PayU.pl– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

4.1.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495;

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, realizowana wyłącznie w zamówieniach powyżej 100 sztuk balonów. Koszty dostawy są ustalane z Klientem indywidualnie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, osobiście lub mailowo.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Odbiór osobisty pod adresem ul. Polna 3, 87-800 Włocławek w dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00, w sobotę od 7:00 do 14:00), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą. Klient chcąc zarezerwować termin odbioru proszony jest każdorazowo o wypełnienie przy zamówieniu pola „Uwagi do zamówienia”, przy czym składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego, odbiór towaru możliwy jest najwcześniej w kolejny dzień roboczy, następujący po dniu zamówienia.

5.3.2. Transport – Transport za pośrednictwem środków transportu Sprzedawcy. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Transport możliwy jest wyłącznie przy zamówieniach powyżej 100 sztuk balonów. Klient, który chce skorzystać z usługi transportu proszony jest o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty przed złożeniem zamówienia.

5.4. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia z przyczyn braków magazynowych oraz niemożliwym terminie w celu ich uzupełnienia.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Reklamacja produktu możliwa jest wyłącznie w momencie odbioru Zamówienia przez Klienta. Po opuszczeniu miejsca odbioru bądź odebrania Przedmiotu Zamówienia z Transportu, Reklamacje nie będą rozpatrywane ze względu na Specyfikę Produktu.

6.2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej dzień przed deklarowanym odbiorem Zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

7.1.1. pisemnie na adres: ul. Polna 3, 87-800 Włocławek, przy czym za datę złożenia oświadczenia uznaje się, datę fizycznego odbioru pisma przez Sprzedawcę.

7.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@partywlo.pl;

7.1.3.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.1.4 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.2. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

7.2..1. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

8.1  Administratorem Państwa danych osobowych jest

F.H.U. RAF-GAZ ANTCZAK RAFAŁ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres miejsca wykonywania działalności: ul. Polna 3, 87-800 Włocławek.

NIP 7742675406, REGON 380395975

8.2.  Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących celach:

·         Kontaktowych, które obejmują możliwość bezpośredniego porozumiewania się z klientem – osobą zamawiającą,

·         Realizacji usługi.

8.3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej

8.4. Państwa dane osobowe wynikające z zamówienia, będą przechowywane przez okres dwóch tygodni po wykonaniu zamówienia – w celu przeprocesowania ewentualnej reklamacji.

8.5.  Oprócz tego, co jest wskazane dla każdego z powyższych celów dotyczących udostępniania danych osobowych, możemy również udostępniać dane osobowe firmie transportowej świadczącą usługę dostawy zamówienia pod wskazany przez Klienta adres.

8.6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem korzystania przez Państwa z oferty naszego Sklepu. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.